(+-)-Bay K8644

1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl) phenyl]-3-pyridinecarboxylic acid, methyl ester

Search COA
(+-)-Bay K8644
PK-CA577-1682-5
  5 mg
$279.00